تقویم آموزشی ویژه بزرگسالان

نام ترمفشرده آیلتس و تافلفشرده مکالمهکلاسهای بحث آزادفرانسه.ترکی استانبولی.آلمانی
بهار25 فروردین10 اردیبهشتشروع 1 اردیبهشت
پایان 7 خرداد
1 خرداد
تابستان15 خرداد20 تیر
تابستان 21 مرداد16 شهریورشروع 20 تیر
پایان 30 مرداد
25 شهریور
پائیز 125 شهریورشروع 10 مهر
پایان 20 آبان
پائیز 24 آبان16 مهر8 آذر
زمستان30 دی20 بهمنشروع 15 بهمن
پایان 20 فروردین

تقویم آموزشی ویژه کودکان

شروعپایان
20 فروردین13 خرداد
17 خرداد10 مرداد
11 مرداد4 مهر
5 مهر 30 آبان
1 آذر 26 دی
4 بهمن22 اسفند

تقویم آموزشی ویژه نوجوانان

شروعپایان
20 فروردین2 خرداد
3 خرداد13 تیر
14 تیر24 مرداد
25 مرداد4 مهر
5 مهر16 آبان
17 آبان28 آذر
29 آذر 10 بهمن
11 بهمن22 اسفند