دومین دوره فشرده چند زبانه در آموزشگاه دکتر هراثی شروع شد

در این دوره در طول دو سال، سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه تدریس می شود.