دوره جدید فشرده مکالمه از تاریخ 7 خرداد ماه آغاز خواهد شد و مهلت ثبت نام در این دوره 5 خرداد می باشد.

Leave a Reply